Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан дүгнэлтийн мэдээлэл