Сумын төвийн гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлын тендер

Сумын төвийн гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлын тендер