Улаан-Шороот багийн төвд хурлын сандал худалдан авах ажлын тендерийн урилга