Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тооны ажлын байрны зар