Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын сул орон тооны зар